Urafstemning

Der kan være behov for, at endelig beslutning om en sag træffes ved urafstemning. Ved at anvende urafstemning kan afdelingsmødet sikre sig, at alle afdelingens beboere er med til at træffe afgørelse i en konkret sag.

En urafstemning kan kun holdes inden for en enkelt boligafdeling. Dog kan der afholdes flere selvstændige urafstemninger fx om en fælles aktivitet for flere afdelinger.

Beslutningen om urafstemning

Det fremgår af Boligselskabet Sjællands vedtægter i hvilke tilfælde urafstemninger kan benyttes. Det fremgår ligeledes hvilket flertal, der skal til for at træffe beslutning om urafstemning.

Beslutning om urafstemning skal træffes af afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsen kan dog sende beslutninger, som de selv kan træffe afgørelse i, til urafstemning.

Krav til urafstemningen

En urafstemning skal være hemmelig og skriftlig. Alle husstande skal deltage med to stemmer.

Den praktiske afvikling

Temaet

Det der stemmes om, eller temaet, skal fremgå klart af urafstemningen. Temaet fastlægges på det møde, hvor urafstemningen besluttes. Afdelingsmødet kan vælge, at overlade den endelige formulering til afdelingsbestyrelsen. I denne situation skal dette fremgå af referatet fra afdelingsmødet.

Der kan kun afholdes urafstemninger om ting, der lovligt kan besluttes. Fx er en urafstemning om en aktivitet, der strider mod lokalplanens bestemmelser ikke gyldig.

Det anbefales at Boligselskabets kommunikationsafdeling medvirker ved den endelige formulering.

Det er et krav, at der kan stemmes nej.

Stemmesedler

Det er vigtigt, at stemsedlerne er sikret mod kopiering.

Det skal klart fremgå, hvad der skal tages stilling til. Man skal altid kunne stemme ja eller nej til temaet. Er der flere valgmuligheder, skal det ligeledes klart fremgå, hvad konsekvenserne af de forskellige valg er. Dette gælder i særlig høj grad, hvis der er tale om økonomiske konsekvenser.

Er der tale om mere omfattende temaer, kan der vedlægges et bilag med informationerne.

Afgivelse af stemme

Ved urafstemning kan der kun afgives stemmer på de originale udleverede stemmesedler. Det skal fremgå, hvorledes stemmesedlerne skal afleveres. Det kan fx være ved fremsendelse til optæller, på områdekontoret, aflevering til valgudvalg eller lignende. Ved beslutning herom, skal det erindres at afstemningen er hemmelig.

Det skal fremgå af materialet i hvilket tidsrum, der kan stemmes. Det anbefales at urafstemningen maksimalt løber over to uger.

Optælling

Kun stemmer afleveret i det fastsatte tidspunkt tælles med. Det skal være klart for optælleren, hvad der er stemt på hver stemmeseddel. Er der fx to krydser i en afstemning, der kun tillader én, er stemmesedlen ugyldig og tælles ikke med. Ligeledes må der ikke anføres budskaber, tegninger eller andet på stemmesedlen. Det er afdelingsmødet, der beslutter, hvem der foretager optællingen. Det anbefales at optællingen varetages af en uvildig person, gerne Selskabets revisor. Afdelingsmødet kan dog vælge at nedsætte et stemmeudvalg. Er dette tilfældet bør både ja- og nej-sigere være repræsenteret i udvalget.

Afgørelsen

Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Er der flest stemmer i mod, bortfalder forslag. Er der stemmelighed bortfalder forslaget ligeledes.

Tvister om urafstemning

Beboerklagenævnet kan afgøre gyldigheden af en afholdt urafstemning.

Tilsidesættelse af beslutning truffet ved urafstemning

Ved en urafstemning har samtlige husstande haft mulighed for at deltage, og den demokratiske vægt er dermed meget høj. Dette betyder, at afgørelser truffet ved urafstemning ikke kan tilsidesættes af et afdelingsmøde. En tilsidesættelse kan dog ske, hvis samtlige husstande er repræsenteret.

Ny urafstemning

Der kan først afholdes urafstemning om samme forslag eller aktivitet, når der i mellemtiden er afholdt ordinært afdelingsmøde (budgetmøde).

Omkostninger

Der er en række omkostninger i forbindelse med urafstemning, som skal afholdes af afdelingen. Assistance fra selskabet afregnes i henhold til takstblad, ligesom revisor skal have betaling for sin medvirken. Størrelsen på omkostningen afhænger af temaet for afstemningen, antallet af husstande osv.

[ Ovenstående retningslinjer er vedtaget af Selskabsbestyrelsen den 24. april 2013. ]

Denne side er opdateret 10/11-2014 af Kunder & kommunikation