Etiske regler for leverandører mv.

Generelle krav 

Boligselskabet Sjælland forventer, at vores leverandører overholder nationale love, bestemmelser og overenskomster samt efterlever de principper, som er anført nedenfor. Hertil følger, at leverandøren tilsikrer, at eventuelle underleverandører er bekendt med og efterlever nedenstående.

Løn og arbejdsforhold

Boligselskabet Sjælland forventer, at vores leverandører overholder danske overenskomster og arbejdsmiljøregler, herunder løn og arbejdstid m.v.

Vi forventer, at arbejdstider svarer til de i overenskomsterne fastsatte regler, og at leverandører anerkender og respekterer de ansattes ret til at organisere sig.

Boligselskabet Sjælland respekterer kulturelle forskelle og forventer, at vores leverandører alene ansætter medarbejdere på grund af arbejdsmæssige kvalifikationer og behandler alle ens.

Boligselskabet Sjælland gør ikke brug af børnearbejde. Børnearbejde er defineret som fuldtidsarbejde udført  af børn  under 15 år.

Vi forventer, at vores leverandører tilsikrer sunde og sikre arbejdsforhold og tager alle nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte ansatte og beboere mod arbejdsrelaterede farer og situationer. Danske og EU sikkerhedsregler skal indskærpes overfor leverandøres ansatte, og leverandører er ansvarlig for at tilsikre, at reglerne overholdes hos og af eventuelle underleverandører.

Vi forventer, at vores leverandører ved udførelsen af arbejdet tilsikrer, at selskabets beboere genereres mindst muligt af arbejdet, samt at der ved arbejdets udførelse tagets højde for beboernes sikkerhed fx nødvendig afskærmning eller andre foranstaltninger

Vi forventer, at vores leverandører gør opmærksom på eventuelle relationer til Boligselskabets ansatte eller beboervalgte forud for påbegyndelse af eventuelt arbejde eller ved afgivelse af tilbud, licitation etc. Relationer skal i denne forbindelse forstås bredt f.eks. ejer, ledende medarbejdere eller Key Account medarbejdere.

Oplysninger om eventuelle relationer skal fremgå klart og tydeligt af materialet og kopi heraf skal sendes til selskabets HR afdeling; Også hvis der er tale om relation til beboervalgte.

Det forventes, at der tages hensyn til selskabets og dets ansattes ry og troværdighed. Det betyder, at selskabet ikke indgår forretningsaktiviteter, hvis det med rimelighed kan påvirke selskabets dispositioner eller ikke falder ind for rammerne af normal god selskabsskik.

Selskabet indgår ikke i forretningssamarbejde med personer, som er beslægtet eller har relationer til medlemmer af selskabets chefgruppe.

Selskabets ansatte modtager ikke gaver, med mindre de gives i forbindelse med en indbudt reception.
Beboervalgte eller boligafdelinger modtager ikke gaver eller tilskud til arrangementer.

Leverandører kan udføre privat arbejde for selskabets ansatte eller beboervalgte efter selskabets godkendelse.

Miljø

Boligselskabet Sjælland ønsker at begrænse vores og vores beboeres miljøbelastning samt reducere vores ressourceforbrug mest muligt samt sikre størst muligt miljøhensyn i udførelsen af vores arbejde.

Vi forventer, at vores leverandører som et minimum overholder krav, regler og forventninger, der stilles af myndighederne, men også tilstræber at øge indsatsen.

Respekt for beboeren

Arbejde der udføres for Boligselskabet Sjælland foregår som oftest i eller i nærheden af vores beboeres hjem. Arbejdet skal derfor tilrettelægges, så det medfører mindst mulig gene for beboerne og for omgivelserne i øvrigt.
Samtidig er det vigtigt at alle hos Boligselskabet Sjælland behandles ens, uanset om de er ansat på hovedkontoret, områdekontorerne eller er beboere.
 
Leverandører skal overholde selskabets til enhver tid gældende regler for beboerbetjening.

Leverandøren skal overholde almindelig tavshedspligt, dog under iagttagelse af lovgivningens krav om oplysnings-  og anmeldelsespligt.

Godkendt på Selskabsbestyrelsesmøde 19. oktober 2012, revideret 24. august 2017. Spørgsmål til etiske regler rettes til indkøbschefen.

Denne side er opdateret 19/12-2022 af Kunder & kommunikation