Fraflytning

Når du opsiger din lejekontrakt, bedes du benytte vores online opsigelsesformular.

Genudlejning af din bolig kan tidligst ske 6 uger efter, at boligselskabet har modtaget opsigelsen, enten til den 1. eller den 15. i en måned, men der kan gå op til tre måneder, inden frigørelsen kan ske. Jo tidligere en opsigelse modtages, des større chance er der for, at boligen kan genudlejes på det ønskede fraflytningstidspunkt.

Opsigelsesvarslet kan variere for familieboliger, ældreboliger, plejeboliger og ungdomsboliger. Det gældende varsel fremgår af lejekontrakten. 

Alle nøgler til boligen skal afleveres til boligselskabet ved fraflytning, og boligen skal være tom og rengjort. Du bliver indkaldt til syn af boligen med mindst en uges varsel.

Se også: 

Aflevering af lejemålet, når du flytter

Ved fraflytning skal der foretages et syn, og i alle lejemål, hvor der sker en fraflytning, skal der som hovedregel altid foretages en normalistandsættelse.

Ved normalistandsættelse forstås:

  • hvidtning/maling af lofter
  • maling/tapetsering af vægge
  • rengøring efter håndværkere.

Derudover kan der være tale om eventuel misligholdelse. Den synsinspektør, som foretager flyttesynet, fastsætter evt. udgifter til udbedring af misligholdelse efter fastlagte retningslinier. Misligholdelse betales af fraflytter, mens almindeligt slid og ælde betales fuldt ud af afdelingen.

Ved misligholdelse forstås for eksempel:

  • nedslidte gulve
  • ødelagte hårde hvidevarer
  • huller i døre
  • manglende rengøring med efterfølgende skader på inventar
  • ødelagte skabe.

Læs mere her:

Hvis du er i tvivl om hvilken ordning, du er omfattet af: Kontakt områdekontoret.

Hvis du har lavet ændringer i boligen, mens du har boet der, skal du selv fjerne/genoprette dette igen, med mindre du på forhånd har søgt om tilladelse og fået skriftlig besked om, at ændringen ikke skal genetableres ved fraflytning.

Det er muligt at lave en aftale mellem den der flytter ud og den nye beboer om, at f.eks. en vaskemaskine eller et rullegardin kan blive i boligen.

Prisoplysning/opgørelse

Som lejer vælger du selv, om du vil deltage under synet af din bolig. Hvis du ikke har deltaget ved synet, udarbejder vores synsteam en prisoplysning, som du modtager senest 14 dage efter synet. Opgørelsen skal indeholde oplysninger omkring udgifterne til istandsættelsen. Priserne er fastsat ud fra oplysninger fra håndværkerne, og priserne må ved endelig afregning maksimalt stige 10% i forhold til det opgjorte beløb på synsrapporten.

Boligselskabet sender en opgørelse, så snart alle fakturaerne/håndværkerregningerne er kommet til betaling. Opgørelsen viser de faktiske udgifter i forbindelse med istandsættelsen. En endelig opgørelse skal ifølge loven tilsendes fraflytter uden unødig forsinkelse.

Ved fremsendelse af prisoplysning eller opgørelse tager boligselskabet højde for det beløb, som afdelingen skal betale. I boperioden overtager afdelingen 1% af udgifterne til normalistandsættelse pr. måned, indtil der er gået otte år og fire måneder. Herefter overtager afdelingen hele udgiften til normalistandsættelse.

Du kan vælge selv at sætte lejemålet i stand ved fraflytning. Istandsættelsen skal være udført håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med afdelingens vedligeholdelseskatalog, hvilket skal godkendes af synsinspektøren.

Afregning 

Den endelige afregning til fraflytter skal ske uden unødig forsinkelse. Ved endelig afregning tages der højde for udgifterne til håndværkere, skyldig husleje, varme/vand, vask og rykkergebyrer m.m. Afregningen skal vise, hvad der er blevet betalt til normalistandsættelse og misligholdelse, samt hvilken andel af normalistandsættelsen afdelingen har overtaget.

Hvis du som fraflytter har et tilgodehavende, udbetales dette efter fraflytningen.

Denne side er opdateret 08/11-2017 af Kommunikation