Boligsocial helhedsplan Køge

Boligsocial helhedsplan – Køge

I den boligsociale helhedsplan i Køge arbejder vi for at gøre boligområderne Søparken, Hastrupparken, Ellemarken og Karlemoseparken til endnu bedre steder at bo og leve i.

Det boligsociale sekretariat administreres af Boligselskabet Sjælland og arbejder med midler fra Landsbyggefonden, Boligselskabet Sjælland, DAB, Lejerbo, Køge boligselskab og Køge Kommune. Udgangspunktet for vores boligsociale arbejde er dels at kortlægge de udfordringer og problemstillinger som er knyttet til boligområderne dels at undersøge, hvilke ressourcer og potentialer boligområderne indeholder for på den måde at realisere dem.

Indsatserne spænder fra kompetencegivende forløb, faglige oplæg og kurser til brobyggende aktiviteter mellem boligområderne og det omkringliggende samfund. Sekretariatet samarbejder med gode lokale kræfter fra foreninger, jobcenter, skoler, institutioner, SSP, politi og Køge Kommune. I det boligsociale arbejde er der stort fokus på varige ændringer, hvorfor alle indsatser tilgås med fokus på hvorledes disse forankres lokalt.

Her på siden kan I læse meget mere om indsatserne.

Indsatserne/Aktiviteterne

Beskæftigelse: Den boligsociale helhedsplan driver den beskæftigelsesrettede indsats, Jobplaneten, som understøtter Køge Kommunes målsætning om at få flere borgere i uddannelse og beskæftigelse. Derudover samarbejder helhedsplanen med Køge Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi og Boligselskabet DAB om den fremskudte indsats ”Fælles Fremtid” som fokuserer på at forebygge utryghed og kriminalitet i Ellemarken.

 • Jobplaneten: Jobplaneten er en indsats som hjælper unge mellem 13-18 år med at finde deres første lommepenge- og/eller fritidsjob. Indsatsen har til formål at øge de unges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet via 4 trin, hvor de unge gradvist støttes i at tage mere ansvar og blive mere selvstændige i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Jobplaneten sørger for at matche den unges kompetencer/drømme og ønsker med de behov og forventninger som den enkelte virksomhed og/eller offentlige arbejdsplads har. Jobplanetens hjemmeside: https://jobplaneten.dk/
 • Fælles Fremtid: Fælles Fremtid er et tværgående samarbejde mellem Køge Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi, Boligsocial helhedsplan Køge og Boligselskabet DAB. Indsatsen har til formål at forebygge utryghed og kriminalitet i Ellemarken. I Ellemarken er pavillon sat op, hvor borgerne kan møde medarbejdere fra den boligsociale helhedsplan, Jobcenter, SSP, Familiecenter Køge, Ungecentrum og Center for Dansk og integration. Her kan man få hjælp til at finde fritidsjob, praktik- og lærepladser, jobsøgning og CV-skrivning, uddannelsesvejledning, økonomisk rådgivning, familierådgivning og rådgivning om misbrugsbehandling.

Familie, børn og uddannelse: I den boligsociale helhedsplan arbejder vi med forskellige indsatser rettet mod familier, forældre og børn som har brug for ekstra støtte i forhold til familieliv, forældrerollen, uddannelse etc. Helhedsplanen samarbejder med Køge Kommune, lokale daginstitutioner, SFO’er, Familiecenteret og Sundhedsplejen.

 • Familieballast: Familieballast er et tværfagligt samarbejdsindsats mellem Helhedsplanen, lokale daginstitutioner, SFO’er og Familiecenteret som har til formål at støtte familier i livet med børn. Indsatsen fokuserer på at styrke familier i deres forældrerolle, etablere konstruktive forældresamarbejder og skabe grobund for social- og sundhedsmæssig trivsel blandt børn.
  I indsatsen tilbydes forskellige slags forløb såsom temabaserede kursusforløb om fx trivsel, opdragelse, sundhed etc. eller socialt fokuserede begivenheder med fokus på kunst, litteratur, musik.
 • Studieplaneten: Formålet med Studieplaneten er at understøtte sårbare børn og unges skolegang med lektiehjælp. Lektiehjælpen varetages af frivillige i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Lektiehjælpen er ligeledes et samarbejde mellem de lokale folkeskoler i tilknytning til boligområderne, , og afdelingsbestyrelserne i de respektive boligområder.
 • Styrket tværfaglig indsats i barnets overgange: Indsatsen ’Styrket tværfaglig indsats i barnets overgang’ har til formål at sikre en tryg overgang fra hjemmet til dagtilbud samt styrke forældreskabet til at støtte barnet i at udvikle sociale kompetencer etc. Indsatsen er et samarbejde mellem lokale daginstitutioner i Ellemarken, Sundhedsplejen og Helhedsplanen.

Sammenhængskræft og medborgerskab: Den boligsociale indsats tilbyder en række aktiviteter som understøtter demokratidannelse, samfundsdeltagelse og -engagement samtidig med at der dannes grobund for at man kan mødes på tværs af kulturer, ressourcer og værdier.

Helhedsplanen samarbejder med organisationen Bydelsmødre som støtter kvinder og familier i deres deltagelse i samfundet gennem rådgivning i det kommunale system, sprogkundskaber, økonomisk forståelse, sociale problematikker etc.

 • Køges Kvindenetværk: Køges Kvindenetværk er samskabelsesprojekt som har til formål at styrke mødet mellem kvinder i boligområderne samt kvinder uden for boligområderne. Netværket muliggør møder mellem kvinder på tværs af kulturer, ressourcer, værdier og drømme. Der bliver afholdt aktiviteter, oplæg, værksteder som giver kvinderne ny viden og nye kompetencer til at være aktive medborgere i samfundet. Du kan læse mere om det på Facebook under ’Køges Kvindenetværk’.
 • Sundheds- og trivselsindsatser: Indsatserne ”Lær at tackle angst og depression” og ”Rygestop-café i Ellemarken” hvor der er fokus på at fremme trivsel blandt sårbare beboere via mobilisering af egne ressourcer og fremme glæde ved egen forbedret sundhed.

Kriminalitetsforebyggelse: I den boligsociale helhedsplan arbejder vi med kriminalitetsforebyggende indsatser som skal forebygge tryghed og trivsel i vores boligområder. Indsatserne indebærer en mentorindsats, Get2Sport, faglige forløb og kompetenceudvikling for børn og unge samt det kriminalitetsforebyggende projekt ”Fælles Fremtid” i Ellemarken. Det kriminalpræventive arbejde er et tværgående samarbejde mellem Helhedsplanen, Køge Kommune, politi og SSP.

 • Fremskudt mentorindsats overfor frafalds- og kriminalitetstruede unge: Mentorindsatsen har til formål at understøtte og fastholde de unge i uddannelse og arbejde samt at bidrage til forebyggelsen af kriminalitet. Derudover skal indsatsen også bidrage til at forebygge marginalisering og radikalisering blandt unge i boligområderne.
 • Get2Sport: Den brobyggende indsats Get2Sport har til formål at øge andelen af børn og unge som er medlem af en sportsforening samt at mindske frafald herfra. Indsatsen er et samarbejde mellem Køge Boldklub, Køge Bokseklub, Danmarks Idrætsforbund og Køge Kommune.


Den boligsociale indsats udvikler ligeledes indsatser og- projekter med vores samarbejdspartnere henover den 4årige periode som helhedsplanen kører.

Udviklings projekter- og indsatser:

 • Børnebestyrelse i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Hastrupparken.
 • Rollemodelkorps på tværs af alle boligafdelinger.